H-8200 Veszprém, Fenyves Street 15. +36 88 579 230
 
Stonewall Barley room

Stonewall Barley room

Stonewall Barley room

Stonewall Barley room

Wild Pear room

Wild Pear room

Bathroom with shower

Bathroom with shower

Miller room

Miller room

Bathroom

Bathroom

Ground-floor room with balcony

Ground-floor room with balcony

Bathroom

Bathroom

Ground-floor with balcony

Ground-floor with balcony

Almond room

Almond room

Lavender room

Lavender room

Beamed room

Beamed room

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast